Revista Turbo 14

Texto: Nuno Fatela
Data: 15 Outubro, 1982