Revista Turbo 13

Texto: Nuno Fatela
Data: 15 Setembro, 1982